МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - НКБ ЕООД

ДОБРОВОЛНИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ:

Медицинският център има сключен договор за оказване на медицински услуги със следните доброволни здравноосигурителни фондове:
- ЗАД "България" АД
- ОЗОФ "Доверие" ЗАД АД
- ЗАД “Булстрад Живот Виена инжурънс груп” АД
- ЗК "Медико - 21" АД
- ДЗИ "Животозастраховане" ЕАД
- ЗАД "Виктория" АД
- ЗАД "Здавноосигурителен институт" АД
- ЗК „Уника Живот” АД
- "Животозастрахователен Институт" АД
- "Фи Хелт Застраховане" АД
- ЗОФ "Съгласие" АД
- "Дженерали Застраховане" АД